Mediacje w biznesie z okazji Dnia Mediacji

Mediacje w biznesie z okazji Dnia Mediacji

15 października 2020 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Wydarzenie zainicjowane w 2005 roku przez amerykańską organizację Association for Conflict Resolution, ma na celu promowanie idei polubownego rozwiązywania sporów. Z tej okazji krótkie przypomnienie podstawowych informacji o mediacji w kontekście biznesowym. Na początku przedstawię jednak zwięzłe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania wokół tematu mediacji.

Czym jest mediacja?

Mediacja to proces zmierzający do wypracowania przez uczestników mediacji przy pomocy mediatora, akceptowalnego dla nich rozwiązania problemu. Mediacja opiera się na zasadzie:

  • dobrowolności (strony same decydują, czy chcą przystąpić do mediacji)
  • poufności (mediator nie może być świadkiem w ewentualnym procesie sądowym, a strony nie mogą w procesie sądowym skutecznie powoływać się na oświadczenia składanie w procesie mediacji)
  • neutralności (mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu)
  • bezstronności (mediator nie faworyzuje żadnej ze stron, nie jest pełnomocnikiem)

Mediacja nie jest terapią ani arbitrażem. Mediator nie wydaje rozstrzygnięcia.

Kto i kiedy może skorzystać z mediacji?

Każdy. Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Do mediatora można udać się po skierowaniu sądu stron postępowania do mediacji, jak również przed wdaniem się w spór sądowy. Uczestnicy mediacji mogą przystąpić do mediacji osobiście, wraz z pełnomocnikiem lub też być wyłącznie reprezentowane przez pełnomocnika (bez osobistego udziału). Mediacje są świetnym rozwiązaniem np. w sporach rodzinnych, sąsiedzkich i konsumenckich.

Mediacje w biznesie – dlaczego warto?

Z mediacji mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jak i podmioty o rozbudowanej strukturze. Dla przedsiębiorców szczególne ważne są pieniądze i czas. Mediacje pozwalają uniknąć wieloletniego sporu sądowego z niepewnym wynikiem oraz często wysokich opłat sądowych. Dla wielu przedsiębiorców dochodzenie należności na drodze sądowej oznacza definitywny koniec współpracy i utratę partnera biznesowego. Mediacje w biznesie pozwalają uniknąć zerwania relacji i umożliwiają budowanie perspektyw biznesowych na przyszłość. Z mediacji warto również korzystać w sporach z pracownikami i klientami.

Przykłady mediacji w biznesie:

  • sprawy o zapłatę (np. dochodzenie należności, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie części długu)
  • egzekwowanie wykonania umowy (np. opóźnienie w wykonaniu umowy, wadliwie wykonane usługi, usunięcie wad)
  • spory z klientami, w tym z konsumentami (np. reklamacje, brak zapłaty)
  • spory pracownicze (między pracodawcą a pracownikiem, między pracownikami)
  • spory dotyczące nadzwyczajnej zmiany stosunków z uwagi np. na epidemię

Ile to kosztuje i jak długo trwa?

Mediacja jest co do zasady usługą odpłatną. W przypadku mediacji prywatnych (bez skierowania sądu) stawki zależą od mediatora, natomiast w przypadku mediacji ze skierowania sądu cennik określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, a stawki rozpoczynają się od 150 zł.

Czas trwania mediacji zależy od samych stron, do ugody może dojść już na pierwszym spotkaniu mediacyjnym. Czas oczekiwania na mediację zależy od mediatora i dostępności stron. W praktyce mediacje mogą odbyć się nawet w ciągu kilku dni od zgłoszenia do mediatora. Coraz więcej mediatorów oferuje usługi online, co oznacza, że mediacje możemy prowadzić bez wychodzenia z domu.

Przydatne informacje

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji sądy i organizacje zrzeszające mediatorów organizują spotkania informacyjne poświęcone polubownym metodom rozwiązywania sporów.

Stowarzyszenie #wartomediować przygotowuje cykl prelekcji online poświęconych praktycznym zagadnieniom dotyczącym mediacji. Więcej informacji: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.wartomediowac

Osoby szukające mediatorów świadczących usługi e-mediacji mogą skorzystać z listy mediatorów na stronie: https://mediacjaonline.com/znajdz-mediatora/

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług mediacji w biznesie zapraszam do kontaktu. Dokładam wszelkich starań, aby szybko i rzetelnie udzielić wsparcia moim klientom, zarówno online, jak i podczas osobistego spotkania.

Jak prowadzę mediacje w biznesie?

Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów to moja druga specjalizacja obok usług prawnych. W praktyce często korzystam z synergii między mediacją, a prawnymi sposobami rozwiązywania sporu. Oczywiście wszystko zależy od potrzeb klientów i ich sytuacji prawnej. Dokładam wszelkich starań, aby szybko i rzetelnie udzielić wsparcia moim klientom, zarówno online, jak i podczas osobistego spotkania.

Jakie mam kwalifikacje do świadczenia mediacji w biznesie? W marcu 2018 r. otrzymałam rekomendację, jako akredytowany mediator cywilny i gospodarczy z listy Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia. W roku akademickim 2019/2020 odbyłam studia podyplomowe „Profesjonalny mediator gospodarczy” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług mediacji biznesowych w Swarzędzu zapraszam do kontaktu. Moja kancelaria obsługuje również klientów z Poznania oraz okolic. Zapewniam indywidualne podejście oraz merytoryczne wsparcie w zależności od potrzeb zainteresowanych osób. Zadzwoń +48 695 703 504 lub napisz mail: kancelaria@skubiszynska.pl.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo