Mediacje Poznań, Swarzędz

Mediacja jest pozasądowym sposobem rozwiązywania sporów, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Pozwala zaoszczędzić skonfliktowanym stronom czas i pieniądze. W biznesie pozwala partnerom nie tylko zażegnać spory ale wielokrotnie umożliwia długofalową współpracę w przyszłości. Mediacje są prowadzone przez neutralnego mediatora, który pomaga uczestnikom mediacji wypracować satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie. Mediacje mogą być prowadzone zarówno przed jak i po skierowaniu sprawy do sądu. Strony już na pierwszym spotkaniu mogą rozwiązać problem i zawrzeć ugodę, unikając często wieloletniego sporu sądowego i kosztów związanych z jego prowadzeniem.

Czym jest mediacja?

Mediacja to odformalizowana metoda rozwiązywania konfliktów. Jest to proces zmierzający do wypracowania przez uczestników mediacji przy pomocy mediatora, akceptowalnego dla nich rozwiązania problemu. Mediator nie rozstrzyga konfliktu a jedynie pomaga stronom wypracować kompromis. Nasze mediacje w Swarzędzu i Poznaniu są prowadzone według określonych zasad, wśród których znajdują się:

 • zasada dobrowolności (strony same decydują, czy chcą przystąpić do mediacji)
 • zasada poufności (mediator nie może być świadkiem w ewentualnym procesie sądowym, a strony nie mogą w procesie sądowym skutecznie powoływać się na oświadczenia składane w procesie mediacji)
 • zasada bezstronności (mediator nie faworyzuje żadnej ze stron, nie jest pełnomocnikiem)
 • zasada neutralności (mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu i nie narzuca swoich rozwiązań stronom mediacji)

Mediacja nie jest terapią ani arbitrażem. Mediator nie wydaje rozstrzygnięcia.

Jakie są korzyści z wyboru mediacji w Swarzędzu?

 • oszczędność czasu – mediacja jest procesem zdecydowanie krótszym niż postępowanie sądowe
 • oszczędność pieniędzy – najczęściej mediacja jest zdecydowanie tańsza niż toczenie procesu sądowego
 • uczestnicy mediacji mają realny i decydujący wpływ na rozstrzygnięcie sporu, nikt nie rozstrzyga arbitralne konfliktu
 • mediacja jest szansą na przedstawienie swojego stanowiska i bycie wysłuchanym oraz na poprawę relacji
 • ugoda wypracowana w trakcie mediacji w Swarzędzu może następnie zostać zatwierdzona przez sąd w Poznaniu i mieć moc ugody sądowej, taka ugoda jest tytułem wykonawczym.

W jakich sprawach warto mediować?

 • spory cywilne, w tym m.in. o zapłatę, realizację umów, podział majątku
 • spory rodzinne, w tym m.in. o alimenty, kontakty rodzicielskie
 • spory między przedsiębiorcami, w tym m.in. dochodzenie należności, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie części długu
 • spory pracownicze
 • spory konsumenckie
 • spory wokół kredytów frankowych
 • spory sąsiedzkie

W tym wypadku może zainteresować Cię wpis dotyczący nowego aktu prawnego DSA, którego celem jest jest odpowiedź na potrzebę ochrony konsumentów w internecie

Nasza kancelaria obsługuje mediacje sądowe w Poznaniu i okolicach.

Ile kosztuje i jak długo trwa mediacja

Mediacja jest co do zasady usługą odpłatną. W przypadku mediacji prywatnych (bez skierowania sądu) stawki zaczynają się od 150 zł, natomiast w przypadku mediacji ze skierowania sądu cennik określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Poniżej zestawienie najistotniejszych różnic w mediacji i postępowaniu prowadzonym przed sądem. Przed rozpoczęciem dochodzenia swoich praw warto zaznajomić się z zasadami obu trybów postępowania i wybrać najkorzystniejsze dla siebie w danej sytuacji.

Czas trwania mediacji w Poznaniu, Swarzędzu, Pobiedziskach, Kostrzynie zależy od samych stron, do ugody może dojść już na pierwszym spotkaniu mediacyjnym. Czas oczekiwania na mediację zależy od mediatora i dostępności stron. W praktyce mediacje mogą odbyć się nawet w ciągu kilku dni od zgłoszenia do mediatora. Mediacje mogą być również prowadzone online, bez konieczności osobistej wizyty u mediatora.

Różnice między mediacją a postępowaniem sądowym

Poniżej zestawienie najistotniejszych różnic w mediacji i postępowaniu prowadzonym przed sądem. Przed rozpoczęciem dochodzenia swoich praw warto zaznajomić się z zasadami obu trybów postępowania i wybrać najkorzystniejsze dla siebie w danej sytuacji.

MediacjePostępowanie sądowe
 • Z reguły zdecydowanie niższe niż w przypadku postępowania sądowego
 • znane na samym początku mediacji
Koszty
 • W toku postępowania mogą powstać dodatkowe koszty, których strona nie przewidziała na początku
 • zależne od rozstrzygnięcia sądu
 • Uczestnicy mogą zawrzeć ugodę już na pierwszym spotkaniu mediacyjnym
 • terminy i miejsce spotkań ustalają uczestnicy
Czas
 • w zależności od sprawy może trwać nawet kilka lat
 • terminy rozpraw wyznacza sąd
 • dobrowolne, wypracowane przez uczestników przy pomocy mediatora
Rozstrzygnięcie
 • wydane przez sąd
 • postępowanie mediacyjne nie wymaga przedstawiania dowodów potwierdzających stanowiska uczestników
Dowody
 • ciężar dowodu obciąża strony
 • sąd wydaje orzeczenie na podstawie przedstawionych dowodów


Nasza kancelaria w Poznaniu świadczy usługi mediacyjne m.in. w zakresie sporów gospodarczych między przedsiębiorcami. O tym dlaczego warto mediować w biznesie można przeczytać na moim blogu. Mediacje mogą być najlepszym sposobem na zakończenie sporów konsumenckich np. przy egzekwowaniu warunków umowy z dostawcą fotowoltaiki. Warto wykazać też próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporów w postaci mediacji przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Jako mediator sądowy w Poznaniu obsługuję mediacje z zakresu prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej czy umów handlowych i biznesowych

Ponadto oferuję mediacje w sporach rodzinnych, w tym w procesie rozwodowym. Więcej informacji o postępowaniu rozwodowym i sprawach z zakresu prawa rodzinnego znajduje się na blogu oraz w zakładce obszary działania z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług mediacji w Poznanu, Swarzędzu zapraszam do kontaktu. Moja kancelaria obsługuje również klientów z Zalasewa, Poznania oraz okolic. Zapewniam indywidualne podejście oraz merytoryczne wsparcie w zależności od potrzeb zainteresowanych osób. Zadzwoń +48 695 703 504 lub napisz mail: kancelaria@skubiszynska.pl.

Anna Skubiszyńska - O mnie

O mnie

Nazywam się Anna Skubiszyńska, jako mediator i radca prawny prowadzę sprawy w Poznaniu i Swarzędzu. Połączenie wiedzy prawniczej i wiedzy z zakresu mediacji pozwala mi w sposób kompleksowy doradzać klientom.

Mediacjami i polubownymi metodami rozwiązywania sporów zajmuje się od 2018 roku. Od tego czasu jestem wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. W marcu 2018 r. otrzymałam rekomendację jako akredytowany mediator cywilny i gospodarczy z listy Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia.

Kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia kompetencji jako mediator było ukończenie w 2020 roku studiów podyplomowych „Profesjonalny mediator gospodarczy” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ideę mediacji propaguję również w ramach działań Stowarzyszenia #wartomediować, którego jestem współzałożycielką.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo