Pozew o alimenty

Pozew o alimenty

Roszczenia o alimenty należą do jednych z najczęściej formułowanych żądań przed sądami rodzinnymi. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W praktyce osoby poszukujące pomocy prawnej najczęściej zgłaszają się do mnie z dwiema kwestiami:

  • podwyższenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica
  • obniżenia alimentów, do których płacenia są zobowiązani

Pozew o podwyższenie alimentów

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W związku z powyższym przystępując do podwyższenia alimentów należy zastanowić się jakie są faktyczne potrzeby dziecka oraz jakie możliwości zarobkowe ma rodzic. Określając potrzeby dziecka należy uwzględnić wydatki ponoszone na codzienne utrzymanie, takie jak np. opłaty, wyżywienie, ubrania. Dodatkowo należy pamiętać o wszelkich kosztach związanych z edukacją. Mowa tu nie tylko o zakupie materiałów szkolnych czy czesnym w przypadku szkół prywatnych, ale również składkach szkolnych, kosztach dojazdu do szkoły, kosztach wycieczek szkolnych, korepetycjach. Do usprawiedliwionych potrzeb należą również z pewnością koszty leczenia, w szczególności wizyt lekarskich i zakupu leków. Uzasadnione jest również doliczenie kosztów realizacji hobby dziecka i rozrywki, takich jak koszty zajęć dodatkowych, zakup specjalistycznego sprzętu sportowego czy instrumentów, kino, basen.

Kierując sprawę do sądu trzeba być przygotowanym na wykazanie zasadności dochodzonych roszczeń. Najlepiej dysponować dokumentami potwierdzającymi określone wydatki, jednak w razie wątpliwości można powołać dowód z zeznań świadków. Warto również pamiętać, że paragon nie gwarantuje nam skutecznego wykazania wydatku. Na potrzeby postępowania sądowego przydatne będą imienne faktury lub rachunki. Nie oznacza to, że musimy zbierać rachunki za codzienne zakupy pieczywa. Sąd ma doświadczenie w zakresie ustalania kosztów wyżywienia i podstawowych kosztów utrzymania nieletnich, dlatego szczególną uwagę należy przyłożyć do wydatków związanych z indywidualnymi potrzebami dziecka.

Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie są jednoznaczne z wysokością wykazywanego przez rodzica wynagrodzenia. Jeśli wykształcenie i doświadczenie zawodowe zobowiązanego wskazują, że może on uzyskiwać zarobki wyższe niż wykazywane, sąd może uznać, że jego możliwości zarobkowe są wyższe.

Pozew o obniżenie alimentów

Zdarza się również że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego maleją. Ma to zastosowanie zwłaszcza w przypadku gdy dziecko zmienia szkołę z prywatnej na publiczną lub zakończy kosztowne leczenie. O obniżeniu alimentów można myśleć również wtedy, gdy dziecko zakończyło uczęszczanie na zajęcia dodatkowe, czy zaprzestało trenowania sportu, który wcześniej generował określone wydatki. Obniżenie alimentów może również wynikać ze zmiany możliwości zarobkowych zobowiązanego. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy zobowiązany trwale zachorował, w związku z czym ma mniejsze możliwości zarobkowe. W roku 2020 wraz z pandemią koronawirusa pojawił się problem obniżenia alimentów w związku z obniżaniem pensji pracowników. Należy pamiętać, że pandemia sama w sobie nie powoduje możliwości obniżenia alimentów i chcąc zmienić wysokość alimentów należy uzyskać odpowiednie rozstrzygnięcie sądu.

Warunki formalne pozwu o alimenty

Pozew o alimenty składamy w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów. Można również złożyć pozew w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentacji. Wybór sądu należy do osoby, która składa pozew. Do pozwu należy dołączyć jego odpis wraz z załącznikami dla strony przeciwnej. Pozew o alimenty jest wolny od opłat sądowych.

W przypadku wątpliwości w sprawach alimentacyjnych zapraszam do kontaktu. Jedną z moich specjalności jest prawo rodzinne i opiekuńcze. Sprawa wniosku o alimenty pojawia się również w rozprawie rozwodowej. Zapewniam indywidualne podejście oraz merytoryczne wsparcie w zależności od potrzeb zainteresowanych osób. Zadzwoń 695 703 504 lub napisz mail: kancelaria@skubiszynska.pl. Kancelaria prowadzi postępowania dla klientów ze Swarzędza, Zalasewa, Poznania oraz okolic.

Chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami?

Adres kancelarii

ul. Planetarna 15b/16a

62-020 Zalasewo